top of page

WINA W ROZPADZIE MAŁŻEŃSTWA

Miniony tydzień - choć krótki, przyniósł kolejne sukcesy ! Pozytywne dla moich klientów rozstrzygnięcia w zakresie ustalania winy w rozpadzie związków małżeńskich, skłoniły mnie do dzisiejszego wpisu. 


Za zawinione, na gruncie przepisów rozwodowych, uznaje się działania lub zaniechania małżonka będące wyrazem jego woli, które stanowią naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa małżeńskiego lub zasad współżycia społecznego i prowadzą do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia.Pojęcie "winy" jest szerokie, a zachowań mogących skutkować uznaniem winy za rozpad małżeństwa może być wiele, do najczęściej spotykanych należy : 


  • Naruszenie obowiązku wierności, przy czym naruszeniem wierności małżeńskiej poza tym oczywistym dla kaźdego z nas, jest także wszelkie zachowanie się małżonka wobec osoby trzeciej, które może stwarzać pozory cudzołóstwa lub w inny sposób wykracza poza granice przyjętej normalnie obyczajowości i przyzwoitości;


  • Odmowa współżycia fizycznego. W katalogu zawinionych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego mieści się także odmowa jednego z małżonków utrzymywania współżycia fizycznego;


  • Stosowanie przemocy. Jedną z częstszych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego jest agresja wobec współmałżonka i dzieci - przez co rozumie się zarówno przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, jak i seksualną;


  • Zaniedbania w sferze współdziałania dla dobra rodziny. Zgodnie z przepisem art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie, mając równe prawa i obowiązki, zobowiązani są do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Bezczynny tryb życia może przejawiać się jako nieusprawiedliwione powstrzymywanie się przez współmałżonka od wykonywania pracy zarobkowej, brak dbałości o rodzinę, dzieci, dom, brak zainteresowania, niespędzanie wspólnie czasu;


  • Nieprawidłowe zachowanie wobec dzieci współmałżonka i osób trzecich. Dzieci jednego ze współmałżonków z poprzedniego związku wchodzą do rodziny, która zostaje założona przez nowy związek małżeński. Osoba, która zawiera związek małżeński z osobą mającą nieletnie dzieci z poprzedniego małżeństwa, powinna wspólnie ze współmałżonkiem starać się o ich utrzymanie i wychowanie, dbać o nie;


  • Opuszczenie współmałżonka. Obowiązek wspólnego pożycia obok obowiązku wzajemnej pomocy, wierności i współdziałania dla dobra rodziny jest jednym z podstawowych obowiązków małżonków. Oczywiście nie jest to obowiązek bezwzględny. W sytuacji, gdy małżonek niemoralnie się prowadzi, nadużywa alkoholu, narkotyków, znęca się nad członkami rodziny bądź dopuszcza się innych "rażących" zaniedbań - wtedy takie opuszczenie można uznać za usprawiedliwione;


  • Inne niewłaściwe zachowania. Jak wspomniałam na początku, katalog  zawinionych zachowań nie jest zamknięty. Doświadczenie życiowe pokazuje nam, w jak różnych sytuacjach mogą znajdować się ludzie. Przykładem innego, niewłaściwego zachowania może być np. choroba psychiczna jednego z małżonków i fakt celowego zatajenia tej choroby przed zawarciem związku małżeńskiego - co może uzasadnić winę w spowodowaniu tego rozkładu;Każda sprawa rozpoznawana jest indywidualne, a co za tym idzie, uznając dane zachowanie za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia, Sąd uwzględnia wszystkie okoliczności danej sprawy – przebieg pożycia małżeńskiego, zachowania małżonków względem siebie w okresie pożycia małżeńskiego, ewentualne przebaczenie małżonków. Jeżeli małżonek swoich zachowaniem lub zaniechaniem przyczynił się do powstania lub pogłębienia rozkładu małżeństwa, to ponosi za to winę. Najprościej rzecz ujmując - zawinionym jest każde zachowanie, które zasługuje na negatywną ocenę i które w jakimkolwiek stopniu przyczyniło się do rozkładu pożycia małżeńskiego. Wina nie podlega stopniowaniu - tj. określaniu tego, kto ponosi winę mniejszą, a kto większą. Ujmując tę kwestię obrazowo – 90% winy jednego małżonka oraz 10 % winy drugiego, skutkować będzie orzeczeniem rozwodu z winy obojga małżonków.W razie wątpliwości czy dalszych pytań, zapraszam na konsultację prawną, która pozwoli nie tylko ustalić stan faktyczny sprawy, ale też  rozwiać wszelkie wątpliwości i podjąć odpowiednie działania w sprawie.Comments


bottom of page