top of page

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej pomocy prawnej udzielanej zarówno klientom indywidualnym, jak również firmom i podmiotom gospodarczym, świadcząc profesjonalną pomoc prawną przede wszystkim z zakresu:

 • Prawa rodzinnego i opiekuńczego;

 • Prawa cywilnego;

 • Prawa karnego;

 • Prawa medycznego;

 • Prawa budowlanego;

 • Prawa gospodarczego;

 • Prawa administracyjnego;

 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

​​​Chcąc sprostać oczekiwaniom klientów, a także dążąc do zapewnienia obsługi na jak najwyższym poziomie, Kancelaria współpracuje z zespołem osób wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach, takich jak w szczególności: tłumacz przysięgły, specjalista ds. prawa podatkowego, specjalista ds. służebności przesyłu, informatyk, kierownik budowy, notariusz, ekonomista, specjalista rynku nieruchomości.

Wynagrodzenie za wykonane usługi ustalane jest zawsze indywidualnie z każdym Klientem. Zapewniam uczciwy i transparenty sposób rozliczania – dostosowany do konkretnej sprawy oraz możliwości Klienta.

IMG_E6278.JPG

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, obejmujące m.in. :

 • sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej;

 • sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi, ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego, zgoda zastępcza Sądu w przypadku braku porozumienia rodziców, rozstrzyganie innych istotnych spraw dotyczących małoletnich;

 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa;

 • przysposobienie lub rozwiązanie przysposobienia;

 • sprawy o ubezwłasnowolnienie;

 • postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności karnej nieletnich.

PRAWO CYWILNE, obejmujące m.in. :

 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę  - np. uszczerbek na zdrowiu, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd medyczny, posadowienie na nieruchomościach słupów energetycznych, instalacji gazowych i wodociągowych, bezzasadne pozbawienie wolności, śmierć osób najbliższych;

 • prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek, wydziedziczenie, zapis lub polecenie, otwarcie i ogłoszenie testamentu, unieważnienie testamentu, zmianę lub uchylenie postanowienia o nabyciu spadku;

 • sprawy umów małżeńskich majątkowych, umów darowizny, umów dożywocia;

 • sprawy o zapłatę;

 • postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych;

 • prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności,  ustanowienia i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe, sprawy o eksmisję, rozliczenie nakładów na nieruchomość;

 • postępowanie egzekucyjne: dochodzenie wierzytelności, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, wniosków egzekucyjnych, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym oraz sądowym.

PRAWO KARNE, obejmujące m.in. :

 • obronę w procesie karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach karnoskarbowych;

 • reprezentację osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją;

 • postępowanie karne wykonawcze: sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary, sprawy o wyrok łączny; udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego;

 • reprezentację osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym;

 • sporządzanie i popieranie w postępowaniu sądowym prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia.

 

PRAWO MEDYCZNE, obejmujące m.in.:

 • reprezentację podmiotów leczniczych : pełna i kompleksowa obsługa prawna, obejmująca bieżące doradztwo prawne, windykację należności, reprezentację przed sądami i organami administracji;

 • reprezentację lekarzy :

- pomoc prawna w zakresie kontaktów i sporów z pacjentami, w tym prowadzenie negocjacji ugodowych i mediacji z pacjentem,
- pomoc na etapie przedprocesowym oraz reprezentacja w sądzie w zakresie zarówno spraw cywilnych jak i karnych dotyczących   odpowiedzialności za błędy w sztuce lekarskiej,
- pomoc prawna w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej, zarówno na etapie postępowania przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, jak i podczas postępowań przed sądami lekarskimi,
- pomoc prawna podczas postępowań przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,

 • ​reprezentację pacjentów w zakresie dochodzenia roszczeń przeciwko szpitalom i innym podmiotom leczniczym, w przypadkach przede wszystkim zakażenia bakteriami lub wirusami, doznania krzywdy wskutek nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów medycznych – błędy medyczne, błędy okołoporodowe, błędy w chirurgii plastycznej, naruszenie dóbr osobistych. Nadto, pomoc w realizacji zagwarantowanych pacjentowi ustawowo praw, w tym prawa do udostępnienia dokumentacji medycznej.

 

​​PRAWO BUDOWLANE, obejmujące m.in.:

 • prowadzenie spraw wynikłych ze sporów z deweloperami, wykonawcami usług budowlanych;

 • prawne badanie stanu nieruchomości i regulacja ich stanu prawnego;

 • sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów (np. umowy dotyczącej realizacji wspólnej inwestycji, dzierżawy nieruchomości, zarządu nieruchomością, umowy o wykonawstwo i podwykonawstwo robót budowlanych);

 • wspieranie klientów w negocjowaniu umów o roboty budowlane (zarówno z pozycji inwestora, wykonawcy, jak i podwykonawcy);

 • doradztwo przy kontraktach budowlanych i inwestycyjnych;

 • doradztwo w procesie uchwalenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego bądź uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak również w procesie uzyskania pozwolenia na budowę, dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, a także w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, oraz w sprawach legalizacji samowoli budowlanych;

 • sporządzanie wniosków, odwołań od decyzji organów I instancji, skargi do WSA oraz skargi kasacyjnej do NSA;

 • reprezentację klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji architektoniczno – budowlanej oraz przed organami nadzoru budowlanego, jak również w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

 

PRAWO GOSPODARCZE, obejmujące m.in.:

 • stałą obsługę prawną przedsiębiorców, w tym doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej, udział w negocjacjach umów, obsługa zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, doradztwo prawne w zakresie prawa pracy;

 • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego, rejestrację zmian w KRS;

 • windykację należności;

 • prowadzenie postępowania upadłościowego, składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;

 • sprawy z zakresu zamówień publicznych: sporządzanie odwołań, skarg do sądu, reprezentacja przed Urzędem Zamówień Publicznych oraz w postępowaniu sądowym;

 • sprawy o zapłatę, spory wynikłe z wykonania umów, postępowanie odszkodowawcze;

 • sprawy z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, czynów nieuczciwej konkurencji.​

PRAWO ADMINISTRACYJNE, obejmujące m.in. :

 • reprezentację przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, urzędami;

 • uzyskiwanie koncesji i zezwoleń administracyjnych;

 • sporządzanie odwołań, skarg;

 • zabezpieczenie i  windykacja należności.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, obejmujące m.in.:

 • sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy i roszczeń z tym związanych, ustalenie istnienia stosunku pracy;

 • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy;

 • postępowanie w zakresie odwołań od decyzji organów rentowych w postępowaniu sądowym​.

bottom of page