top of page

Kontakty osób najbliższych z dzieckiem

Dbając o prawidłowy, pełny rozwój dziecka, koniecznym jest, aby utrzymywało ono kontakty z jego krewnymi i innymi osobami, jeśli łączą je z dzieckiem bliskie więzi. Przy właściwiej postawie i korzystnym wpływie na dziecko, realizowanie kontaktów może wpływać na lepsze wychowanie, rozwój duchowy i emocjonalny. Kontakty sprzyjają także utrwalaniu i rozwijaniu pożądanych więzów rodziny.


Kontakty z dzieckiem obejmują nie tylko osobiste przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu), ale także utrzymywanie korespondencji tradycyjnej, elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego.


Co do zasady, porozumiewanie się z dzieckiem za pomocą środków porozumiewania się na odległość (skype, rozmowa telefoniczna itp.) nie zastępuje, a jedynie uzupełnia kontakty bezpośrednie z dzieckiem. Wyjątkowo można jednak kontakt bezpośredni zstępować takim właśnie kontaktem pośrednim, np. w sytuacji gdy osoba uprawniona do kontaktów mieszka z dala od dziecka, w innym kraju.


Zasadą jest swobodny, nienadzorowany kontakt z dzieckiem. Gdyby jednak leżało to w interesie dziecka i było zgodne z jego dobrem, możliwym jest ustanowienie nadzoru nad kontaktami, który może być sprawowany przez np. drugiego rodzica albo opiekuna, kuratora sądowego lub inną osobę wskazaną przez Sąd.


Osobami uprawnionymi do kontaktu z dzieckiem są :

- rodzice

- rodzeństwo

- dziadkowie

- powinowaci w linii prostej /ojczym, macocha, mąż babci, żona dziadka, rodzice małżonka itp./

- inne osoby, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem

Wzgląd na dobro dziecka sprawia, że samo sprawowanie przez osoby bliskie przez dłuższy czas pieczy nad dzieckiem nie jest wystarczające do uwzględnienia wniosku o kontakty z małoletnim. Ocenie podlegają postawy tych osób oraz wpływ, jaki mają na dziecko. Samo istnienie pokrewieństwa czy powinowactwa nie jest wystarczające do uwzględnienia wniosku.


Wyróżniamy dwie drogi spraw w zakresie kontaktów :

1. Kiedy ustalamy kontakty w sposób samoistny;

2. Kiedy ustalamy kontakty w sprawie o rozwód bądź separację.


Samoistne sprawy o ustalenie, ograniczenie, zakazanie i zmianę kontaktów toczą się przed Sądem Opiekuńczym – tj. Sądem Rejonowym Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jej pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy – właściwy jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

Sprawy przed tym Sądem nie mogą toczyć się, jeżeli toczy się równocześnie sprawa o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa. Wniosek złożony w toku tych spraw do sądu opiekuńczego podlega przekazaniu do sądu orzekającego rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa. Postępowanie wszczęte przed wytoczeniem sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa podlega zawieszeniu z chwilą wytoczenia postępowań w tych sprawach. Sąd postanowi podjąć postępowanie, jeżeli we wskazanych sprawach nie orzeczono o kontaktach. W przeciwnym razie postępowanie ulega umorzeniu.

Wniosek o kontakty podlega opłacie w kwocie 100 zł.

Jeśli z kolei wnosimy do Sądu pozew o rozwód czy separację i to właśnie tam zawarty jest wniosek o kontakty, wniosek ten nie podlega dodatkowej opłacie aniżeli ta, jaką uiszczamy tytułem opłaty od pozwu (600zł).Generalnie, ustalenie kontaktów obarczone jest dużą dozą swobody, jednakże każdorazowo musi uwzględniać wiek dziecka, stopień jego rozwój, indywidualne potrzeby, obowiązek przedszkolny/szkolny, zajęcia dodatkowe, w pewnym wieku – rozsądne jego życzenia w tym zakresie, stopień zżycia z osobą, z którą kontakt jest realizowany.

W składanym wniosku należy określić o jaką formę kontaktu nam chodzi, oraz jego zakres. Jeśli decydujemy się na ścisłe określanie kontaktów należy określić czas i miejsce oraz częstotliwość pobytu z dzieckiem, wskazując dzień, godziny początkowe i końcowe. Przypomnieć trzeba, że w sprawie o rozwód czy separację możliwym jest pozostawienie kontaktów z małoletnimi dziećmi do swobodnego, bieżącego ustalania przez strony.W świetle powyższego wskazać można na przykładowe uregulowanie w zakresie kontaktów ojca z dziećmi:

Ojciec ma prawo do kontaktów z małoletnimi, przy czym kontakty te odbywały będą się bez obecności matki małoletnich, z prawem zabierania dzieci poza miejsce zamieszkania, w miejscu dowolnie obranym przez ojca i możliwością noclegu w następujących terminach:

a) w każdą środę od momentu zakończenia zajęć szkolnych do godz. 19:00;

b) w co drugi weekend - od piątku od godz. 17:00, do niedzieli godziny 21:00;

c) w wakacje letnie :

- w miesiącu lipcu przez okres 9. dni pod rząd od soboty do niedzieli – przy czym dokładny okres strony ustalą na co najmniej dwa miesiące przed;

- w miesiącu sierpniu przez okres 9. dni pod rząd od soboty do niedzieli – przy czym dokładny czas strony ustalą na co najmniej dwa miesiące przed;

d) w okresie ferii zimowych : przez okres jednego pełnego tygodnia - przy czym dokładny czas strony ustalą na co najmniej miesiąc przed;

e) w okresie Świąt Bożego Narodzenia :

- w latach parzystych : ojciec ma prawo do kontaktu z dziećmi od 24 grudnia godz. 18:00 do 25 grudnia godz. 21:00;

- w latach nieparzystych: ojciec ma prawo do kontaktu z dziećmi od 26 grudnia od godz. 9:00 do 27 grudnia do godz. 21:00;

g) w okresie Świąt Wielkanocnych :

- w latach parzystych : ojciec ma prawo do kontaktu z dziećmi od Wielkiej Soboty godz. 9:00 do Niedzieli Wielkanocnej godz. 21:00

- w latach nieparzystych: ojciec ma prawo do kontaktu w poniedziałek Wielkanocny od godz. 9:00 do wtorku rana, kiedy odwozi dzieci do szkoły bądź miejsca ich zamieszkania.

Przy czym ojciec każdorazowo odbierać będzie małoletnie z miejsca ich zamieszkania bądź innego ustalonego zgodnie przez strony miejsca, jak również w te miejsca będzie je odwoził po zakończeniu kontaktu.


Co istotne, można regulować także inne dni, jak np. : święto Bożego Ciała, Dzień Dziecka, weekend majowy – tzw. Majówka, dzień urodzin dzieci.Podkreślić trzeba, że rozstrzygnięcie Sądu w zakresie kontaktów stanowi minimum gwarancji realizacji kontaktów z dzieckiem. Oznacza to, że na zasadach dobrowolności i zgodności nie są wyłączone kontakty w innym wymiarze, formie i czasie aniżeli ustalone.Zapraszam do kontaktu !

コメント


bottom of page