top of page

BEZWZGLĘDNA KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI - KIEDY MOGĘ STARAĆ SIĘ O ODROCZENIE JEJ WYKONANIA ?

Kara pozbawienia wolności w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, jest karą gatunkowo najsurowszą, przede wszystkim z uwagi na jej izolacyjny charakter, a tym samym dolegliwości z tym związane.

Z instytucji odroczenia wykonania kary możemy skorzystać wyłącznie wówczas, kiedy osoba skazana nie rozpoczęła jeszcze wykonywania orzeczonej kary, co w znaczeniu dosłownym oznacza, że nie przebywa ona w Zakładzie Karnym. Kwestie związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności zostały uregulowane szczegółowo w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego.

Co istotne, ustawodawca przewiduje sytuacje, w których Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, jak również takie, w których Sąd jest do tego zobligowany.


Kiedy sąd może, a kiedy musi odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności?

Czy możliwe jest odwołanie odroczenia?


O B L I G A T O R Y J N E   O D R O C Z E N I E   W Y K O N A N I A   K A R Y 


Sąd ma obowiązek odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej skazanego lub innej ciężkiej choroby, która uniemożliwia wykonanie tej kary.

Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Ustawodawca nie określił granic czasowych odroczenia wykonania kary, wskazując jedynie, że okres odroczenia powinien trwać do „czasu ustania przeszkody”.F A K U L T A T Y W N E O D R O C Z E N I E W Y K O N A N I A K A R Y


Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, p o   p i e r w s z e, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W tym przypadku sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do jednego roku, zaś w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem, na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.


Przesłanka „zbyt ciężkich skutków” ma charakter ocenny, co oznacza, że niezwykle istotnym w sprawie będzie wykazanie że w naszym, konkretnym przypadku natychmiastowe wykonanie kary, faktycznie wiązałoby się ze zbyt ciężkimi skutkami dla skazanego bądź jego rodziny. Omawiana instytucja jest więc ściśle związana z osobą skazanego oraz jego rodziną. Podstawą odroczenia kary są przede wszystkim : względy zdrowotne, jak również sytuacje mające charakter finansowo-majątkowy bądź losowy.


Za okoliczności, które wiązałyby się dla skazanego ze zbyt ciężkimi skutkami, przyjmuje się najczęściej: chorobę skazanego, konieczność uregulowania spraw zawodowych, zakończenie procesu leczenia, zdanie ważnych egzaminów, załatwienie ważnej sprawy majątkowej, dokończenie ważnej dla skazanego pracy, zapewnienie swojej rodzinie dodatkowych środków utrzymania, konieczność wykonania innych, pilnych czynności.


Za okoliczności związane zaś z rodziną skazanego, które mogą stanowić podstawę odroczenia wykonania kary, przyjmuje się przede wszystkim: chorobę członka rodziny wymagającego opieki, jego wiek lub kalectwo, okresowe pozostawanie rodziny skazanego bez środków finansowych, konieczność zapewnienia opieki małoletnim lub niedołężnym członkom rodziny, starania skazanego o pozostawienie dzieci pod właściwą opieką lub o umieszczenie chorego członka rodziny w szpitalu, czy też załatwienie innych, ważnych spraw dla rodziny.


Wyżej wymienione okoliczności stanowią jedynie przykładowy zbiór przesłanek fakultatywnych, nie jest to zatem katalog zamknięty. Odroczenie wykonania kary powinno wynikać z potrzeby wykonania prac rzeczywiście pilnych, doraźnych, krótkotrwałych, których nikt inny poza skazanym nie może wykonać, a których niewykonanie groziłoby spowodowaniem wymiernej szkody.


W toku postępowania istotnym będzie więc wykazanie, że w naszym, konkretnym przypadku zachodzą przesłanki uzasadniające odroczenie wykonania kary.


P o d r u g i e , Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów - na okres do jednego roku.

Należy jednak zaznaczyć, że nie ma możliwości zastosowania odroczenia kary w stosunku do:

  • skazanych za przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia (np. pobicie, rozbój);

  • recydywistów;

  • osób, które zgodnie z art. 65 Kodeksu karnego, z popełnienia przestępstwa uczyniły sobie stałe źródło dochodu lub popełniły przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa oraz wobec sprawcy przestępstwa o charakterze terrorystycznym;

  • skazanych za przestępstwa określone w art. 197-203 Kodeksu karnego (np. zgwałcenie, pedofilia, kazirodztwo) popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.P A M I Ę T A J , Ż E :


  • odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć powyżej wskazanych okresów. Okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie;

  • odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych;

  • wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności podlega opłacie sądowej w kwocie 80 zł;

  • w przypadku wydania postanowienia o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności, Sąd winien niezwłocznie przesłać jego odpis do zakładu karnego właściwego do odbycia kary oraz zawiadomić jednostkę Policji, która otrzymała polecenie doprowadzenia osoby skazanej;

  • w przypadku, gdy osoba skazana otrzymała już wezwanie z zakładu karnego/aresztu śledczego do stawienia się celem wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, wraz z wnioskiem o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności należy również złożyć wniosek o wstrzymanie czynności zmierzających do osadzenia osoby skazanej do czasu rozpoznania wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, (wniosek o odroczenie nie wstrzymuje bowiem automatycznie wykonania kary);

  • sąd może odwołać odroczenie wykonania kary w razie ustania przyczyny, dla której zostało udzielone, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta z odroczenia w celu, w jakim zostało udzielone, albo rażąco narusza porządek prawny, jak również z powodu nie wykonywania nałożonych na niego obowiązków.


Comments


bottom of page