top of page

MAJÓWKA 2020, A KORONAWIRUS - JAK MOGĘ SPĘDZIĆ WOLNY CZAS ?

Nie ulega wątpliwości, że tegoroczna Majówka będzie wyjątkowa z uwagi na panujący koronawirus i ograniczenia z nim związane. Jakie mamy więc możliwości spędzenia wolnego czasu ?


W Y C I E C Z K A W G Ó R Y L U B N A D M O R Z E

Od 20 kwietnia przemieszczanie się w celach rekreacyjnych jest możliwe, co powoduje, że dozwolony jest spacer brzegiem Bałtyku lub wycieczka w góry. Należy jednak mieć na względzie, że niektóre szlaki turystyczne mogą być zamknięte, bądź może być do nich ograniczony dostęp.

N O C L E G W H O T E L U , P E N S J O N A C I E

Na czas Majówki z pobytu w hotelach będą mogły korzystać wyłącznie osoby nocujące w związku z wykonywaniem przez nie czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej.


WAŻNE ! II etap znoszenia obostrzeń przewiduje, że od 4 maja otwierają się hotele i miejsca noclegowe. Ograniczona pozostaje jednak w dalszym ciągu działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnej (siłownie, baseny).


J A Z D A N A R O W E R Z E, R O L K A C H, B I E G A N I E

Od 20 kwietnia dozwolona jest zarówno jazda na rowerze, jak i rolkach. Nie ma jednak możliwości skorzystania z wypożyczalni rowerów miejskich (na ten moment wszystkie pozostają nieczynne). Dopuszczalne jest także bieganie. Aktywność fizyczna jest przecież dla większości osób niezbędna dla prawidłowej kondycji psychicznej.


WAŻNE ! Zgodnie z zapowiedzią Premiera w konferencji nt. odmrażania gospodarki z dnia 29 kwietnia, już wkrótce pojawi się możliwość uprawiania sportu na terenie otwartym takim jak orliki, boiska szkolne. Niebawem możliwym stanie się także korzystanie z rowerów miejskich (prawdopodobnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni).

W Y J Ś C I E   D O   P A R K U , L A S U,   N A   P L A C   Z A B A W  Wyjście do lasu czy parku jest nie tylko wskazane dla naszego zdrowia, ale także dozwolone. Na terenach leśnych nie wolno jednak korzystać z miejsc biwakowania, wiat czy urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci. Place zabaw pozostają zamknięte do odwołania.

P R Z E B Y W A N I E N A D Z I A Ł C E

Jak informuje Krajowy Zarząd PZD : W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt. prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD. W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń.

Ł O W I E N I E R Y B

Jak informuje Polski Związek Wędkarski, od 20 kwietnia 2020 r., wędkarze mają możliwość prowadzenia połowów amatorskich zarówno na łowiskach stawowych, jak i w obwodach rybackich (gł. jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych).

W Y J A Z D D O R O D Z I N Y

Z uwagi na fakt, że od 20 kwietnia możemy swobodnie się przemieszczać, zmotoryzowani nie muszą już obawiać się o pytanie ze strony funkcjonariuszy o cel podróży. Odwiedziny najbliższej rodziny, wspólne spędzanie czasu - są dozwolone.

S P O T K A N I A Z N A J B L I Ż S Z Y M I

W obecnym wolnym czasie spotykać możemy się tylko z osobami najbliższymi. Kim oni są? Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 115 § 11 kodeksu karnego, osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Uproszczając definicje, które najczęściej są niezrozumiałe : wstępny to przodek danej osoby w linii prostej - rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. Zstępny to potomek danej osoby - dziecko, wnuk itd. Powinowactwo zaś, to stosunek prawnorodzinny łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego.

S P O T K A N I A T O W A R Z Y S K I E

Pomimo stopniowego luzowania restrykcji, póki co nie ma przyzwolenia na organizowanie spotkań towarzyskich. Wciąż obowiązuje bowiem zakaz zgromadzeń. Oczywiście my w przestrzeni prywatnej przecież nie analizujemy ile osób się spotyka, ale ja bardzo zachęcam, żeby ten dystans trzymać - tłumaczył Minister Zdrowia w wypowiedzi z dnia 29 kwietnia, dodając, że utrzymanie tego zakazu podczas majowego weekendu jest podyktowane troską o to, żeby nie było więcej zachorowań.

Podkreślić trzeba, że w obecnym czasie, nie można organizować imprez / spotkań towarzyskich, niezależnie od tego, czy jej uczestnicy założą maseczki, czy nie. Dlaczego? Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. (§ 14 ust. 1 pkt 2) zakazano organizowania imprez czy spotkań, niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje się we wspólnym pożyciu.


Podczas Majówki postaraj się zachować wszelkie środki ostrożności - zasłaniaj usta i nos w przestrzeni publicznej, zachowuj bezpieczny dystans od innych osób, nie powoduj sytuacji, w których policja mogłaby ukarać Cię mandatem za nieprzestrzeganie nakazów i zakazów.K T O J E S T Z O B O W I Ą Z A N Y D O Z A S Ł A N I A N I A U S T I N O S A ?

Wybierając w przestrzeń publiczną, należy pamiętać o obowiązującym od 16 kwietnia nakazie zasłaniania ust i nosa. Można to zrobić za pomocą maseczek (jednorazowych, materiałowych), przyłbicy, chusty, apaszki lub szalika. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia - zakrywać usta i nos muszą co do zasady wszyscy. Wyjątek stanowią :

· dzieci do 4 lat;

· osoby, które mają problemy z oddychaniem;

· osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia

· osoby poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą;

· osoby poruszające się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4;

· pracownicy w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. WAŻNE! Osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów w tych miejscach, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa!

· kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,

· duchowni sprawujący obrzędy religijne;

· rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie;

· żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe;

· osoby przebywające w lasach;

A P O M A J Ó W C E . . .

II ETAP ZNOSZENIA OBOSTRZEŃ PRZEWIDUJE KILKA UDOGODNIEŃ :

Od 4 maja następuje otwarcie galerii handlowych – przy ograniczeniu 1. osoby na 15m2 powierzchni sklepowej (z wyłączeniem korytarzy). W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw), jak również restauracje, kawiarnie, i inne punkty, w których spożywa się posiłki na miejscu.

Od 4 maja odwiedzać będzie można instytucje kultury, tj. biblioteki, muzea czy galerie sztuki. Decyzja o otwarciu należy do organu prowadzącego, po konsultacji z sanepidem.

Od 4 maja dostępna będzie rehabilitacja lecznicza. Nie dotyczy salonów masażu !

Od 6 maja następuje otwarcie żłobków i przedszkoli – ostateczne decyzje będą podejmowane każdorazowo, indywidualnie przez organy założycielskie.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page