top of page

Zadośćuczynienie i odszkodowanie w przypadku procesów medycznych

Na wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia w procesach lekarskich za błędy medyczne - ogólnie rzecz ujmując- mają wpływ – okoliczności konkretnej sprawy.


W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że odszkodowanie i zadośćuczynienie to rekompensata finansowa, przyznawana w razie ustalania, iż doszło do błędu medycznego, który ma wpływ na dobra osobiste (przede wszystkim życie i zdrowie) poszkodowanego pacjenta. Należy jednak pamiętać, że odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwa odrębne roszczenia.


Odszkodowanie przyznaje się za szkodę, tj. za konkretny uszczerbek (stratę), który to uszczerbek wywołał błąd medyczny.

Zadośćuczynienie przyznaje się za krzywdę, ból i cierpienie, straty moralne - czyli indywidualne poczucie krzywdy, którą błąd medyczny wyrządził danemu człowiekowi.

Tytułem odszkodowania należy zwrócić poszkodowanemu wszystkie wydatki, które poniósł lub poniesie w związku z błędem medycznym.

Na szkodę majątkową składa się rzeczywista strata (polega ona na zmniejszeniu majątku poszkodowanego, np. poniesienie kosztów leczenia, opieki osoby trzeciej) oraz utracone korzyści (spodziewane korzyści majątkowe, które uzyskałby poszkodowany, gdyby nie wystąpienie szkody, np. brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na skutek wypadku, utrata kontraktu).

Do wydatków tych zalicza się więc przede wszystkim koszty: transportu poszkodowanego z miejsca zdarzenia do szpitala, opieki lekarskiej, opieki i pielęgnacji poszkodowanego, rehabilitacji, lekarstw, specjalistycznego żywienia, specjalistycznej odzieży i aparatów ułatwiających funkcjonowanie, dostosowania mieszkania do potrzeb osoby, która stała się niepełnosprawna, zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej, koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu oraz wszelkie inne powstałe z tego tytułu koszty.

Co istotne, wydatki te muszą być zwrócone poszkodowanemu nawet wtedy, gdy były one dostępne ze środków publicznych, a poszkodowanych korzystał z nich w placówkach prywatnych. Tytułem zadośćuczynienia należy przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę pieniędzy za doznaną krzywdę, ból, cierpienie, straty moralne.

Dla określenia rozmiaru doznanej krzywdy i odpowiedniości sumy, trzeba wziąć pod uwagę: rodzaj błędu, rozmiar kalectwa (uszkodzenia), stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i czas trwania, nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, wiek poszkodowanego, szanse i prognozy na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiową oraz wpływ, który wywarło zdarzenie wyrządzające szkodę na dotychczasowy sposób życia poszkodowanego.

W ustaleniu tych okoliczności z całą pewnością pomaga opinia biegłego, jak również wszelkie zaświadczenia dołączone do akt postępowania.

Co istotne, przepisy prawa przewidują także odrębną kwestię, jaką jest zadośćuczynienie z tytułu śmierci poszkodowanego przysługujące najbliższym członkom rodziny zmarłego.Podsumowując, wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia w procesach lekarskich za błędy medyczne zależna jest od okoliczności danej sprawy. Niezwykle ważnym jest zatem odpowiednia argumentacja oraz przedłożenie stosownych dowodów potwierdzających wyrażane stanowisko, co pozwoli na przyznanie na rzecz poszkodowanego odpowiedniej kwoty pieniężnej.Comments


bottom of page