top of page

Nie rób komuś przysługi - odzyskaj należne Ci długi !

Zaktualizowano: 26 wrz 2020

J a k o d z y s k a ć d ł u g ?

Pożyczyliśmy komuś pieniądze, wykonaliśmy usługę, za którą nam nie zapłacono, uiściliśmy zapłatę, a usługa nie została wykonana, bądź w skutek innych okoliczności znaleźliśmy się w sytuacji, w której ktoś zalega z płatnością na naszą rzecz – jeśli jesteś w takiej sytuacji ten wpis jest dla Ciebie.


Co zrobić ? Jak odzyskać dług ? Odzyskiwanie długów może odbywać się na kilka sposobów, które wiążą się z poniesieniem mniejszych lub większych nakładów. Bez względu na wybraną formę próby odzyskania długu, pewnym jest, że w przeważającej części przypadków bardziej opłacalne jest podjęcie próby windykacji długu, aniżeli sprezentowanie dłużnikowi swoich pieniędzy.


W I N D Y K A C J A P O L U B O W N A /

U G O D O W E Z A K O Ń C Z E N I E S P R A W Y


Ten rodzaj windykacji należności zmierza do pozasądowego zakończenia sprawy, poprzez zmotywowanie dłużnika do dobrowolnej spłaty należności lub nakłonienie go do podjęcia negocjacji w zakresie terminu i sposobu spłat i zawarcia ugody.

Wskazać trzeba, że windykacja polubowna stanowi jednocześnie szansę na ściągnięcie należności przedawnionych /co do których minął ustawowo określony termin przedawnienia/.

Windykację polubowną przeprowadzić można przede wszystkim poprzez :

1. podjęcie samodzielnych prób kontaktu z wierzycielem /kontakt osobisty, telefoniczny, e-mailowy, sms’owy/;

2. wystosowywanie wezwania do zapłaty poprzez profesjonalnego pełnomocnika;


Wzywając dłużnika do zapłaty należy go jednocześnie poinformować, iż w razie nieuiszczenia żądanej kwoty, wierzyciel zdecydowany jest podjąć dalsze kroki celem odzyskania należności, w tym przede wszystkim wszcząć postępowanie sądowe, co obciąży go dodatkowymi kosztami.


Zaletą polubownej windykacji długów są przede wszystkim niższe koszty z tym związane. Co więcej, w przypadku dłuższej, wieloetapowej współpracy stron, takie rozwiązanie zwiększa prawdopodobieństwo zachowania poprawnych relacji, a tym samym kontynuacji dalszej współpracy /o ile oczywiście jesteśmy nią zainteresowani/.


W I N D Y K A C J A S Ą D O W O – E G Z E K U C Y J N A


Celem windykacji sądowo-egzekucyjnej jest uzyskanie prawomocnego orzeczenia Sądu, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, który umożliwia zwrócenie się do komornika o przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika i ściągnięcie należności. Zaletą windykacji sądowo-egzekucyjnej jest przede wszystkim przerwanie biegu przedawnienia.

Poszczególne kroki prawne w przypadku podjęcia tego sposobu windykacji przedstawiają się następująco:

1) pierwszym etapem jest wystosowanie wezwania do zapłaty;

2) dalej, złożyć należy w sądzie właściwym /bądź do e-sądu/ pozew o zapłatę;

3) zainicjowane przez nas postępowanie sądowe kończy się wydaniem tytułu egzekucyjnego, który następnie musi zostać zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Taki dokument stanowi zaś tytuł wykonawczy uprawniający nas do wszczęcia ewentualnego postępowania egzekucyjnego.

Należy więc pamiętać, że pomimo swojej nazwy tytuł egzekucyjny sam w sobie nie stanowi podstawy do wszczęcia egzekucji długu z majątku dłużnika i niewystarczającym będzie zwrócenie się z nim do komornika. Dopiero po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności będzie można podjąć stosowne działania w celu wyegzekwowania należności.

Należy również pamiętać, że nie każdy wyrok sądu czy ugoda zawarta przed sądem nadają się do egzekucji. Na przykład ugoda zawarta przed sądem stwierdzająca jedynie, że dany stosunek prawny istnieje między stronami, nie będzie tytułem egzekucyjnym. Wyraźnie musi zostać bowiem wskazana kwota długu, osoba wierzyciela, oraz osoba dłużnika.

4) Jeżeli po uzyskaniu tytułu wykonawczego, dłużnik w dalszym ciągu uchyla się od zapłaty ciążącego na nim zobowiązania, pozostaje nam skierowanie sprawy do egzekucji – co oznacza złożenie u komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.Comments


bottom of page